Redakcja czasopisma naukowego  „Wielogłos” zaprasza Autorów i Autorki do nasyłania tekstów do numeru tematycznego poświęconego problematyce męskości. Celem numeru jest bliższe przyjrzenie się miejscu współczesnych studiów nad męskością w kontekście ich związków z innymi dyscyplinami i nurtami humanistyki, takimi jak choćby: studia genderowe, kobiece czy queerowe, ale także posthumanizm, teoria krytyczna, postkolonializm czy environmental studies. Chcemy również zadać pytania o teoretyczne uwikłania literackich i kulturowych badań męskości, o ich dyskursy, strategie i języki opisu.

Interesować nas będą teksty dwojakiego rodzaju: po pierwsze intersekcjonalne, uwzględniające geopolityczny kontekst Polski i Europy Środkowo-wschodniej analizy zjawisk kulturowych związanych z historycznymi przemianami wzorców męskości. Po drugie zaś artykuły, proponujące pewne rozpoznania teoretyczne, które z meta- poziomu przyglądać się będą własnym narzędziom opisu, wskazując na możliwości i ograniczenia przyjętej perspektywy badawczej.

Chcemy przyjrzeć się temu, jak w procesie redefiniowania męskości (pozycji i miejsca mężczyzny w rodzinie, przestrzeni publicznej, relacjach zawodowych, uczuciowych, etc.) uczestniczą literatura, film, sztuki plastyczne, ale także nauki społeczne, filozofia, antropologia. Istotne wydają nam się pytania o kondycję samej męskości w pierwszych dekadach XXI wieku, jak również pytania o kondycję (samoświadomość) dyscypliny badawczej i jej związki z opisywaną rzeczywistością kulturową i społeczną.

Czy można wskazać jakieś szczególnie istotne obszary problemowe polskich men’s studies, czy widać wyraźniej wyzwania, jakie stają dziś przed badaczami, sięgającymi po tę kategorię analityczną? Jakich języków, ujęć, analiz wciąż brakuje w polskich studiach nad męskościami, a które wątki okazały się szczególnie ważne (twórcze) dla rozwoju tej refleksji na polskim gruncie?

Jakie są związki męskości (i jakiej męskości) z dokonującymi się w Polsce, w Europie i na świecie przemianami kulturowymi?

Czy udało się zrealizować w ramach men’s studies postulowany w 1987 roku przez Alice Jardin projekt krytyki maskulinistycznej, która podjęłaby się analizy męskiej seksualności w kontekście społecznych warunków wytwarzania męskiego podmiotu, narcyzmu, voyeuryzmu, fetyszyzmu, pornografii, homoseksualności, szaleństwa, racjonalności, przyjemności, pożądania, a także techniki, ekologii, sportu, śmierci, narodu, mitu czy religii?

Czy możemy dziś mówić o „literaturze męskiej”, écriture masculine, męskiej somaestetyce?

W jaki sposób przyjęcie upłciowionej i jednocześnie męskocentrycznej perspektywy patrzenia na kulturę jest i potrzebne, i problematyczne? Z jakimi pytaniami filozoficznymi, etycznymi, politycznymi, estetycznymi czy poetologicznymi się wiąże?

Na Państwa teksty czekamy do końca lutego 2018 roku. Propozycje prosimy wysyłać na adres wieloglos.redakcja@uj.edu.pl   

Zaproszenie do współpracy

Jeden z najbliższych numerów kwartalnika „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” (punkty MNiSW: 12) będzie w całości poświęcony zagadnieniu animal studies. W przygotowanym numerze monograficznym planujemy zamieścić teksty teoretyczno-syntetyczne, w których animal studies są rozpatrywane w interdyscyplinarnym i problemowo zróżnicowanym kontekście programowych wyzwań myślenia posthumanistycznego. Zależy nam na prezentacji nowych trendów badawczych, propozycji, polemik, przewartościowań i nowych możliwych otwarć w obrębie animal studies. Interesują nas zatem przede wszystkim ujęcia albo teoretyczne,  albo przekrojowo-syntetyczne, nie zaś skądinąd licznie dostępne dziś case studies.

Proponowane zagadnienia:

 • animal studies na tle posthumanizmu i rozpadu paradygmatu antropocentrycznego
 • animal studies między ruchem praw zwierząt a dyscypliną akademicką
 • dyscyplina – metoda – zjawisko, czyli akademicka tożsamość animal studies
 • animal studies w Polsce: ograniczenia, możliwości i wyzwania
 • polityczne implikacje animal studies
 • miejsca wspólne gender i animal studies
 • metamorfozy podmiotowości jako temat animal studies
 • animal studies i przemiany w komunikacji między- i wewnątrzgatunkowej
 • animal studies a zwrot afektywny
 • animal studies w perspektywie literaturoznawczej
 • animal studies w perspektywie kulturowej
 • animal studies w perspektywie estetycznej
 • animal studies w perspektywie filozoficznej
 • animal studies w perspektywie teologicznej
 • animal studies w perspektywie kognitywistycznej

Powyższa lista ma charakter jedynie orientacyjny i ramowy. Jesteśmy bowiem otwarci również na inne obszary i zagadnienia, jednakowoż preferowane będą teksty o charakterze teoretycznym lub przekrojowo-syntetycznym. Przesłane teksty podlegają procedurze recenzyjnej. Zastrzegamy sobie zatem prawo odmowy publikacji nadesłanego tekstu.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o nadsyłanie gotowych tekstów (o objętości nieprzekraczającej 1,5 arkusza wydawniczego) lub recenzji prac poświęconych animal studies (o objętości nieprzekraczającej 0,5 arkusza wydawniczego) do 15 stycznia 2018 roku na adres: wieloglos.redakcja@uj.edu.pl  

Przygotowując tekst prosimy o uwzględnienie wytycznych, które są podane w instrukcjach dla Autorów: http://www.ejournals.eu/Wieloglos/menu/261/