Instrukcje dla autorów

Materiały należy przesyłać w formie elektronicznej w postaci pliku doc. na adres redakcji (wieloglos.redakcja@uj.edu.pl).

Objętość nadsyłanych artykułów nie powinna przekraczać 1,5 arkusza (60 000 znaków ze spacjami i przypisami), a recenzji 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami i przypisami).

Prosimy o załączanie streszczenia w języku polskim i angielskim nie dłuższego niż 1000 znaków, słów kluczowych, adresu do korespondencji, adresu mailowego oraz krótkiego biogramu zawierającego tytuł naukowy, miejsce pracy oraz tytuły publikacji książkowych (maksymalnie dwóch) wraz z datą i miejscem wydania.

Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman (12 punktów dla tekstu głównego i 10 punktów dla przypisów) z odstępami 1,5 wiersza w tekście głównym.

Cytaty zapisujemy antykwą (prostą czcionką) w cudzysłowie. Stosujemy cudzysłowy podwójne – dolne i górne: „". Cytaty dłuższe niż dwie linijki zapisujemy czcionką o rozmiarze 11 punktów w tzw. bloczku tzn. oddzielone podwójną interlinią od tekstu głównego, z wcięciem z obu stron 1,5 cm oraz z pojedynczym odstępem w obrębie cytatu. Tytuły książek, artykułów, filmów itp. zapisujemy kursywą, a tytuły gazet i czasopism antykwą w cudzysłowie. Zwroty i słowa w językach obcych zapisujemy kursywą, a fragmenty wyróżnione przez autora – rozstrzeloną czcionką, dodając w nawiasie kwadratowym: „podkreśl. moje" oraz inicjały autora. Opuszczenia zaznaczamy za pomocą nawiasu kwadratowego: [...].

Prosimy o sporządzanie przypisów dolnych z numeracją ciągłą.

Wzory przypisów:

M. Heidegger, W drodze do języka, przeł. J. Mizera, Kraków 2000.

J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, przeł. M. P. Markowski [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 61.

Ibidem, s. 253.

M. Głowiński, Realizm i demagogia [w:] idem, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992, s. 10.

E. Auerbach, op. cit., s. 252.

J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie..., op. cit., s. 12.

R. Nycz, Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie" 2010, nr 5, s. 170.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadsyłanych tekstach.

Informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku Redakcja przesyła w ciągu trzech miesięcy.