Rada Naukowa

Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński)

Maria Delaperrière (INALCO, Paryż)

Michał Paweł Markowski (Uniwersytet Illinois, Chicago)

Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja)

Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński; IBL PAN)

Marta Wyka (Uniwersytet Jagielloński)