Najnowszy numer

Zaproszenie do współpracy

Jeden z najbliższych numerów kwartalnika „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” (punkty MNiSW: 12) będzie w całości poświęcony zagadnieniu animal studies. W przygotowanym numerze monograficznym planujemy zamieścić teksty teoretyczno-syntetyczne, w których animal studies są rozpatrywane w interdyscyplinarnym i problemowo zróżnicowanym kontekście programowych wyzwań myślenia posthumanistycznego. Zależy nam na prezentacji nowych trendów badawczych, propozycji, polemik, przewartościowań i nowych możliwych otwarć w obrębie animal studies. Interesują nas zatem przede wszystkim ujęcia albo teoretyczne,  albo przekrojowo-syntetyczne, nie zaś skądinąd licznie dostępne dziś case studies.

Proponowane zagadnienia:

 • animal studies na tle posthumanizmu i rozpadu paradygmatu antropocentrycznego
 • animal studies między ruchem praw zwierząt a dyscypliną akademicką
 • dyscyplina – metoda – zjawisko, czyli akademicka tożsamość animal studies
 • animal studies w Polsce: ograniczenia, możliwości i wyzwania
 • polityczne implikacje animal studies
 • miejsca wspólne gender i animal studies
 • metamorfozy podmiotowości jako temat animal studies
 • animal studies i przemiany w komunikacji między- i wewnątrzgatunkowej
 • animal studies a zwrot afektywny
 • animal studies w perspektywie literaturoznawczej
 • animal studies w perspektywie kulturowej
 • animal studies w perspektywie estetycznej
 • animal studies w perspektywie filozoficznej
 • animal studies w perspektywie teologicznej
 • animal studies w perspektywie kognitywistycznej

Powyższa lista ma charakter jedynie orientacyjny i ramowy. Jesteśmy bowiem otwarci również na inne obszary i zagadnienia, jednakowoż preferowane będą teksty o charakterze teoretycznym lub przekrojowo-syntetycznym. Przesłane teksty podlegają procedurze recenzyjnej. Zastrzegamy sobie zatem prawo odmowy publikacji nadesłanego tekstu.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o nadsyłanie gotowych tekstów (o objętości nieprzekraczającej 1,5 arkusza wydawniczego) lub recenzji prac poświęconych animal studies (o objętości nieprzekraczającej 0,5 arkusza wydawniczego) do 15 stycznia 2018 roku na adres: wieloglos.redakcja@uj.edu.pl  

Przygotowując tekst prosimy o uwzględnienie wytycznych, które są podane w instrukcjach dla Autorów: http://www.ejournals.eu/Wieloglos/menu/261/